لاک پشت ها هم عاشق
میشن، ولی تحمل دردعشق براشون
راحته، چون حداقل عشقشون آروم
آروم ترکشون می کنه...