دل به دیار دوست سپردن,سربرآستان حق ساییدن,دل از اغیار بریدن,غرق در ذات حق شدن و به دامان او آویختن,همه کس را در او دیدن,همه چیز را از او خواستن نزدیکترین راه است

  

چقدر زیباست که چند روز جز نور نفس نکشی....

جز نور نگویی....جز نور نشنوی....جز نور نبینی....

                                                                      جز نور ... نور ...