من از اهل زمینم. خوب میدانم که این جا جمعه بازار است و دیدم عشق را
در بسته های زرد و کوچک نسیه می دادند. در این جا قدر مردم را به جو اندازه
میگیرند. در این جا شعر حافظ را به فال کولیان در به در اندازه می گیرند...نیا
باران زمین جای قشنگی نیست...من از جنس زمینم؛ خوب می دانم؛ که گل در عقد زنبور است؛
ولی از یک طرف پروانه را هم دوست می دارد...

نیا باران...نیا باران...