نمی دونم چرا امروز مدام این رباعی می اومد تو ذهنم و زمزمه اش می کردم...

نباید مهربان نابجا بود/ نه اندر مهربانی بی‌وفا بود/ وفای عهد باید داشت محکم/ اگر عهد تو در راه خدا بود/